Logo of the Belgian Federal Authorities
logo

Deze website kan proberen om virussen te installeren of persoonlijke gegevens te bemachtigen (bijvoorbeeld: wachtwoorden, telefoonnummers of bankgegevens). Het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS) is een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Het is een systeem om internetgebruikers te waarschuwen voor onveilige websites.
Meer info over dit initiatief.

Installeer nu de Safeonweb app

Wil je altijd snel op de hoogte zijn van nieuwe cyberdreigingen en online oplichting? Download nu de Safeonweb App. Meer info: https://www.safeonweb.be/index.php/nl/safeonweb-app

Liever geen bescherming?

Als u niet langer wenst gebruik te maken van deze beschermingsmaatregel, kan u deze op eigen risico uitzetten. De werkwijze om dit te doen vindt u hier terug. 

Niet akkoord met deze analyse?

Als u denkt dat er voor deze website onterecht een waarschuwing wordt gegeven, dan kan u steeds om een nieuwe analyse van de website vragen. Dit doet u door een bericht te sturen cert@cert.be, met de vermelding van de website die u wil laten analyseren en waarom. CERT.be, de operationele dienst van het CCB, zal zo spoedig mogelijk een nieuwe analyse uitvoeren.

Ce site Internet risque d’essayer d'installer des virus ou d'intercepter des données personnelles (par exemple : mots de passe, numéros de téléphone, coordonnées bancaires). Le Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS) est une initiative du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB). Il s’agit d’un système qui met en garde l'internaute contre des sites internet malveillants. Plus d’infos au sujet de cette initiative.

Installez l'application Safeonweb maintenant

Vous souhaitez être constamment et rapidement au fait des nouvelles cybermenaces et des dernières escroqueries en ligne ? Dans ce cas, téléchargez l’application Safeonweb. Pour plus d’infos : https://www.safeonweb.be/index.php/fr/safeonweb-app.

Pas besoin de protection ?

Si vous ne souhaitez plus être couvert par cette mesure de protection, vous pouvez la désactiver à vos risques et périls.
Pour savoir comment procéder, cliquez ici.

Pas d’accord avec cette analyse ?

Si vous pensez que cette alerte n'est pas correcte, vous pouvez toujours demander de procéder à une nouvelle analyse de ce site internet. Vous pouvez le faire en envoyant un e-mail à cert@cert.be en ajoutant quel site web vous voulez faire analyser et pourquoi. Le CERT.be, le service opérationnel de la CCB, procédera à une nouvelle analyse dès que possible.

Diese Website kann versuchen, Viren zu installieren und persönliche Zugangsdaten zu erhalten (z.B. Passwörter, Telefonnummern oder Bankverbindungen). Das Belgische Anti-Phishing Shield (BAPS) ist eine Initiative des Zentrum für Cybersicherheit Belgien (CCB). Es handelt sich um ein System zur Warnung von Internetnutzern vor unsicheren Websites. Weitere Informationen über diese Initiative.

Installieren Sie die Safeonweb-App jetzt

Möchten Sie immer schnell über neue Cyber-Bedrohungen und Online-Betrügereien informiert werden? Laden Sie die Safeonweb App jetzt herunter. Weitere Informationen: https://www.safeonweb.be/index.php/en/safeonweb-app.

Kein schutzbedarf?

Wenn Sie den Schutzmechanismus nicht verwenden, können Sie diesen auf eigene Gefahr deaktivieren. Um zu erfahren, wie Sie vorgehen müssen, klicken Sie hier.

Sind Sie mit dieser Analyse nicht einverstanden?

Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Website zu Unrecht gewarnt wird, können Sie jederzeit eine neue Analyse der Website verlangen. Sie können dies tun, indem Sie eine E-Mail senden an cert@cert.be. Vergessen Sie nicht hinzuzufügen, welche Website Sie analysiert haben möchten und warum. CERT.be, den operativen Dienst des CCB, wird so bald wie möglich eine neue Analyse durchführen.

This website can try to install viruses and obtain personal credentials (for example: passwords, telephone numbers or bank credentials). The Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS) is an initiative of the Centre for Cyber security of Belgium (CCB). It is a system that warns internet users for unsafe websites. More information about this initiative.

Install the Safeonweb app now

Do you always want to be informed quickly about new cyber threats and online scams? Download the Safeonweb App now. More info: https://www.safeonweb.be/index.php/en/safeonweb-app.

No need for protection?

If you don’t wish to use the protection mechanism, you can disable it at your own risk. To find out how to proceed, click here.

Disagree with this analysis?

If you think the warning for a website is incorrect, you can ask for a new analysis of the website. You can do this by sending an e-mail to cert@cert.be and mention which website you want to have analyzed and why. CERT.be, the operational service of the CCB, will carry out a new analysis as soon as possible.

.

© FOD Kanselarij van de Eerste Minister