Logo of the Belgian Federal Authorities
logo

Algemene voorstelling van de website

Deze website is een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België (hierna “CCB” genoemd), de federale overheidsdienst die werd opgericht bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 en die rechtstreeks onder het gezag van de Belgische eerste minister valt en gevestigd is in de Wetstraat 16 te 1000 Brussel. Het Computer Emergency Response Team (CERT.be) is de operationele dienst van het CCB.

De informatie op deze website wordt verstrekt door het Centrum voor Cybersecurity België.

De gebruiker van de website verklaart de algemene gebruiksvoorwaarden van de website te hebben gelezen en aanvaard.

Het CCB stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud die het op deze site publiceert en bijwerkt zo actueel, toegankelijk, accuraat en volledig mogelijk is. Het is echter mogelijk dat onvolledige en/of onjuiste informatie onbedoeld op deze site verschijnt.

Het CCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site.

Deze site kan links bevatten naar sites en/of pagina's die door derden zijn gepubliceerd. Het CCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op sites en/of pagina's van derden. Voorts kunnen ten overstaan van het CCB geen rechten worden ontleend op grond van informatie verstrekt door derden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Inhoud en voorstelling van de website

De website is een originele creatie waarvan de inhoud, de vormgeving en de structuur worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. De werken op de website (zoals teksten, logo's, tekeningen, illustraties, beelden, geluiden, audiobestanden, videobestanden en audiovisuele bestanden) worden eveneens beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten.

Ook de inhoud, de vormgeving en de afbeeldingen op deze website worden beschermd door de toepasbare wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, door het auteursrecht, het databankrecht, etc. Het is verboden deze website in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te vertalen of aan te passen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, behalve in overeenstemming met de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Centrum voor Cybersecurity België.

Naam en logo op de website

De naam en het logo van “Safeonweb.be” en “Cert.be” zijn de exclusieve eigendom van het Centrum voor Cybersecurity België.

Elk onwettig gebruik van het geheel of een gedeelte van deze website kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Bescherming van de privacy en verwerking van persoonsgegevens

Het CCB hecht bijzonder veel belang aan het respect van de privacy. Hoewel het merendeel van de informatie op deze website beschikbaar is zonder verplichting om persoonsgegevens te verstrekken, kan u in bepaalde gevallen worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken.

U kunt de informatie over het beschermingsbeleid van uw persoonsgegevens op de volgende pagina terugvinden: “Bescherming van persoonsgegevens

Aansprakelijkheid

Het CCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, gebreken of nalatigheden van welke aard dan ook in verband met de inhoud van zijn websites. In geen geval is het CCB aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn websites.

De informatie en adviezen op de websites van het CCB worden op een algemene en louter informatieve basis aan de gebruikers verstrekt. De verstrekte informatie en adviezen houden geen rekening met de specifieke situatie van elke gebruiker. Deze adviezen hebben geen bijzondere juridische waarde en verbinden het CCB op geen enkele wijze.

Geschillen

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op geschillen over de gebruiksvoorwaarden van deze website.

Elk mogelijk geschil zal het voorwerp uitmaken van een voorafgaande bemiddelingsprocedure met de juridische dienst van het CCB.

Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Wijziging en bijwerking van de gebruiksvoorwaarden van deze website

Het Centrum voor Cybersecurity België behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding van welke aard dan ook. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden meegedeeld op de websites van het CCB (ccb.belgium.be, Safeonweb.be en Cert.be) en zullen automatisch van kracht worden 30 dagen na hun publicatie op deze sites.

© FOD Kanselarij van de Eerste Minister